شهرزاد سیددرخشانی

شهرزاد سیددرخشانی

کارشناسی نقاشی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | مهرشهر
عکاس
اتلیه کودک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سوره تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
عکاس
اتلیه کودک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات