محمد جعفری

محمد جعفری

کارشناسی حسابداری مالی

۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فضیلت
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فضیلت
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری مالی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات