مریم آژیراک

مریم آژیراک

۲ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان
۱۳۰۷ - ۱۳۹۵
مهارت ها
توضیحات