مجید رضایی

مجید رضایی

کارشناسی هتلداری مدیریت

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی کیش
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی کیش
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی هتلداری مدیریت
توضیحات