سمیرا شیروانی

سمیرا شیروانی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
توضیحات