فرهاد عرب مختاری

فرهاد عرب مختاری

کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالیاتی اداره امور مالیاتی اصفهان

۴ارتباط ۰مهارت
اصفهان | نصرآباد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناس ارشد مالیاتی
سازمان امور مالیاتی
توضیحات