ساناز کریمی

ساناز کریمی

کارشناسی مهندسی عمران

۲ارتباط ۰مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات