داریوش مهجوری راد

داریوش مهجوری راد

کارشناسی مهندسی متالوژی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۷۰ - ۱۳۷۴
کارشناسی مهندسی متالوژی
توضیحات