امیر امیر

امیر امیر

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
توضیحات