امید آزمون

امید آزمون

کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۱ - ۱۳۸۳
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
توضیحات