حامد بازیاد

حامد بازیاد

کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات