سعید جوادزاده نیازقلی

سعید جوادزاده نیازقلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | پارس آباد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مغان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مغان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
توضیحات