علی قاسمی

علی قاسمی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | ملایر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات