بابک میرشکالی

بابک میرشکالی

کارشناسی تاریخ

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | شهر ری
دستیار انبار
انبار نور۲
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
دستیار انبار
انبار نور۲
کمک انباردار،دفتردار،ترخیص کار
توضیحات