سید مجید حسینی

سید مجید حسینی

کارشناس بیمه

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۸۰ اکنون
کارشناسی مدیریت بیمه
توضیحات