فرشید اسفندیاری

فرشید اسفندیاری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
توضیحات