عباس فیروزپور

عباس فیروزپور

کارشناسی حقوق

۱ارتباط ۰مهارت
مازندران | بابلسر
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی حقوق
توضیحات