مهناز هروی

مهناز هروی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۴۱ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کاشمر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
مهارت ها
| ۲۳نفر
بهنام آزخامیر شجاعی مقدمعلیرضا معصومیحمید رحیمی تبارsadaf rezaei
| ۲۲نفر
علیرضا معصومیحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiامیر شجاعی مقدممهران منصوری
| ۲۲نفر
علیرضا معصومیحمید رحیمی تبارsadaf rezaeiامیر شجاعی مقدممهران منصوری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات