دانیال میرزایی رحیمی

دانیال میرزایی رحیمی

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۱۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
تکنسین آزمایشگاه پزشکی
آزمایشگاه دی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
تکنسین آزمایشگاه پزشکی
آزمایشگاه دی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات