شعیب بیگلری

شعیب بیگلری

کارشناسی علوم باغبانی گیاهان دارویی

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
کارشناس
جهاد کشاورزی شهرستان قروه
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی علوم باغبانی گیاهان دارویی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس
جهاد کشاورزی شهرستان قروه
مهارت ها
توضیحات