جعفر جعفرزاده

جعفر جعفرزاده

کارشناسی مهندسی برق

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق
مهارت ها
توضیحات