شیوا آقایی

شیوا آقایی

مهندس معماری

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
ناظرپروژه
سازمان نظام مهندسی
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
مهندس ناظرمعماری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
اهمیت رنگ دربخش های مراقبتی درمنظرروانشناسی
دومین کنفرانس معمارب
۱۳۹۸۳۲
۱۳۹۸
مقالات علمی پژوهشیی
سیلویکا
9798
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
ناظرپروژه
سازمان نظام مهندسی
پروژه‌ها
۱۳۹۸
پروژه ساختمانی
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۸
طراحی هتل ۵ستاره بارویکردپایدار
شیواآقایی
۱۳۹۸-۰۵
روانشناسی محیط بخش مراقبتی بیمارستان
شیواآقایی
۱۳۹۷-۰۲
طراحی خانه های سنتی ایران
کنفرانس جهان اسلام تبریز
۱۳۹۷-۰۲
نورپردازی وسرزندگی فضای شهری نمونه موردی سنندج
جهان اسلام تبریز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره ایمنی
توضیحات