مبینا میرزایی

مبینا میرزایی

کارشناسی صنایع غذایی

۲ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی صنایع غذایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
گواهی مقاله اثر پوشش های خوراکی بر زمان ماندگاری محصولات غذایی
کنفرانس ملی دستاورد های نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
Foodconf_100118
۱۳۹۶
certificate for science
conference of novel findings in food industries & healthy nutrition
16134
۱۳۹۵
گواهی مقاله کاربرد فناوری نانو در صنعت بسته بندی مواد غذایی
کنفرانس ملی دستاورد های نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
Foodconf_10321
۱۳۹۵
گواهی مقاله نقش بسته بندی و تاثیر آن بر روی کیفیت و ماندگاری مواد عذایی
کنفرانس ملی دستاورد های نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
Foodconf_10323
۱۳۹۵
گواهی مقاله بررسی خواص آنتی اکسیدانی گیاهان بر سلامت
کنفرانس ملی دستاورد های نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
Foodconf_10322
گواهی حضور در کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذاییو تغذیه سالم
۱۳۹۵
گواهی حضور در کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذاییو تغذیه سالم
سازمان نظام مهندسی
۹۵/۲۳۴۲
حضور در کنفرانس ملی دستاورد های نوین در علوم زیستی
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
Bioconf_95101
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مقاله نویسیISI
درجه کارشناسی صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی
درجه کارشناسی صنایع غذایی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
توضیحات