ایمانه اعلایی

ایمانه اعلایی

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه
تحصیلات
دانشگاه مراغه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
توضیحات