هادی زارعی

هادی زارعی

جزیره سیری در گستران گاز صدرا

۰ارتباط ۲مهارت
فارس | شیراز
عسلویه
OICO
کاردانی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
۱۳۸۱ - ۱۳۸۴
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
عسلویه
OICO
۱۳۹۰ اکنون
جزیره سیری
گستران گاز صدرا
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات