علیرضا موسوی

علیرضا موسوی

مترجم و طراح

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
مترجم فنی
دارالترجمه کسری
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مترجم فنی
دارالترجمه کسری
ترجمه متون تخصصی، مقالات و راهنماهای کاربری
۱۳۹۱ اکنون
مترجم
مترجم آزاد
ترجمه متون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات