سلیمان عبداللهی

سلیمان عبداللهی

کارشناسی ارشد ریاضی محض

۳ارتباط ۰مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد ریاضی محض
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات