رضا باوی

رضا باوی

کاردانی شیمی آزمایشگاه

۱ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کاردانی دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۹۱ اکنون
کاردانی شیمی آزمایشگاه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات