نبی اله معتمدی

نبی اله معتمدی

کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری

۱۴ارتباط ۰مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی قروه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی قروه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
-
زیردیپلم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات