میلاد امینی

میلاد امینی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناس اتوماسیون و پروژه پست های فشار قوی
شرکت نیک اندیشان انرژی گروه مهام شرق
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای مشهد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق قدرت
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس اتوماسیون و پروژه پست های فشار قوی
شرکت نیک اندیشان انرژی گروه مهام شرق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست کارگاه، ناظر
شرکت توزیع برق خراسان رضوی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات