سیده رقیه سید نژاد

سیده رقیه سید نژاد

کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | تالش
تدریس
آموزشگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تالش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تالش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد منابع طبیعی شیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
تدریس
آموزشگاه
توضیحات