سمیه محمدی راد

سمیه محمدی راد

کارشناس تبلیغات در کانون دیبارسانه

۰ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
کارشناس
کانون دیبارسانه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی کرج
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس
کانون دیبارسانه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
روابط عمومی
کلینیک زیبایی بهبد کرج
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات