علی آزُرد

علی آزُرد

کارشناسی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
گیلان | لشت نشا
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی علوم کامپیوتر
توضیحات