شهرزاد زینلی

شهرزاد زینلی

دیپلم طراحی پارچه و لباس دوخت

۰ارتباط ۱مهارت
Australia
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم طراحی پارچه و لباس دوخت
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات