علی لاریجانی

علی لاریجانی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | رباط کریم
کارشناسی دانشگاه پیام نور پرند
تحصیلات
دانشگاه پیام نور پرند
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
توضیحات