امین ولی پوری

امین ولی پوری

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | کوهدشت
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی صنایع
توضیحات