امین غفوری

امین غفوری

کارشناسی ارشد کشاورزی گیاهان دارویی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اراک
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد کشاورزی گیاهان دارویی
توضیحات