مجتبی محمودی

مجتبی محمودی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات