علی کریمی

علی کریمی

کارشناسی شیمی کاربردی

۰ارتباط ۰مهارت
قم | قم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی شیمی کاربردی
توضیحات