میثم خجسته مهر

میثم خجسته مهر

کاردانی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
نماینده فروش
شرکت مشا طب
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
نماینده فروش
شرکت مشا طب
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
نماینده فروش
شرکت توسعه دارویی تابان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
نماینده فروش
شرکت توسعه دارویی رسا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات