صادق رضائی

صادق رضائی

مهندسی تاسیسات

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
تکنسین
air net شرکت
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی تکنولوژی تأسیسات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
تعمیرکار پکیج
تأسیسات گستران
مجری تاسیسات ساختمانی
۱۳۹۱
مجری تاسیسات ساختمانی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
تکنسین
air net شرکت