بهناز خادمعلی

بهناز خادمعلی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
ترجمه متون انگلیسی به فارسی در حیطه های روانشناسی ، جغرافیا،حقوق و... و همچنین ترجمه مقالات فراوانی را انجام داده ام.