فریبا تیموری آزادبخن

فریبا تیموری آزادبخن

دکترا فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | کوهدشت
دکترا دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۲ اکنون
دکترا فیزیک
توضیحات