ایلار اصلانی

ایلار اصلانی

کارشناسی مامایی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه بناب
تحصیلات
دانشگاه بناب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مامایی
توضیحات