علی صالحی

علی صالحی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت

۴ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناس ارشد
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
کارشناس ارشد
راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO)
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات