بوتیک هایلایت

بوتیک هایلایت

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دبیری
مدیریت فروشگاه آنلاین بوتیک هایلایت و غرفه 246 بازار ابریشم مشهد
توضیحات