علی عباسی پور

علی عباسی پور

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
توضیحات