سامان سیدی

سامان سیدی

کارشناسی مدیریت مالی

۲ارتباط ۰مهارت
همدان | اسدآباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۸۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت مالی
توضیحات