علی زنجانی

علی زنجانی

دکترا حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | زنجان
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی بم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بم
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
دکترا حسابداری
توضیحات