بهزاد مومنی

بهزاد مومنی

کارشناسی فیزیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه شاهد
تحصیلات
دانشگاه شاهد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی فیزیک
توضیحات